پنج شنبه، 6 مهر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

مهدی پورشا
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص :
زمینه های تحقیقاتی : Dynamics of Structures, Earthquake engineering, Performance-based seismic Design and Enhanced Pushover Analyses, Tall building Structures, Seismic Design Codes
مراکز تحقیقاتی :Earthquake Engineering Research Center

پست الکترونیکی: poursha@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459388-41-98+
شماره فکس:
رزومه:
Education:
 
. PhD in Structural Engineering,
Amirkabir University of Technology, Tehran, IRAN, April 2009
Visiting Researcher, University of Ljubljana, Slovenia, 2008
. Master of Science in Structural Engineering,
Amirkabir University of Technology, Tehran, IRAN, October 2003.
. Bachelor of Science in Civil Engineering,
Amirkabir University of Technology, Tehran, IRAN, February 2000.
. Diploma, Sadi High School, Tabriz, IRAN

Areas of Interests:

 

Dynamics of Structures, Earthquake engineering, Performance-based Seismic Design and Enhanced Pushover Analyses, Tall Building Structures
 
 
Journal Papers:

1. Poursha M., Khoshnoudian F., and Moghadam A.S., 2010. Assessment of modal pushover analysis and conventional nonlinear static procedure with load distributions of Federal Emergency Management Agency for high-rise buildings, Journal of Structural Design of Tall and Special Buildings, 19 (3), pp. 291-308.
2. Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam, A.S., 2009. A Consecutive modal pushover procedure for estimating the seismic demands of tall buildings, Engineering Structures, 31, pp. 591_599.
3. Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam A.S. 2011. A consecutive modal pushover procedure for nonlinear static analysis of one-way unsymmetric-plan tall building structures, Engineering Structures, 33(9), pp. 2417-2434.
4. Poursha Mehdi, 2013. An iterative process for pushover analysis of double unsymmetric-plan low- and medium-rise buildings under bi-directional excitation,  International Journal of Civil Engineering, Vol. 11, No. 2, pp.100-114.
5. Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam A.S. 2014. The extended consecutive modal pushover procedure for estimating the seismic demands of two-way unsymmetric-plan tall building structures under influence of two horizontal components of ground motions, Journal of Soil Dynamics and Earthquake engineering, 63, 162-173.
 6. Moosa Ebrahimi Nezhad and Mehdi Poursha, 2015. Seismic evaluation of vertically irregular building frames with stiffness, strength, combined-stiffness-and-strength and mass irregularities, Journal of Earthquakes and Structures, Vol. 9, No. 2, 353-373.
7.  Hossein Nakhostin and Mehdi Poursha, 2014. Seismic evaluation of base-isolated structures using pushover analysis method (in Persian), Sharif Journal of Science and Technology Vol 31-2, No.2/2, 3-14.
8. Ebrahim Kosari, Mehdi Poursha and Karim Abedi (2018) Seismic evaluation of tall dual systems with unstiffened steel plate shear wall (SPSW), International Journal of Civil Engineering (in press)
9. Mehdi Poursha and Esmaeal Talebi (2015). The extended upper-bound pushover analysis for estimating the seismic demands of one-way unsymmetric-plan tall buildings, Journal of  Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 71, Pages 114–127.
10. M. Habibi, M. Poursha, 2013. On the Seismic Behavior of Unsymmetric-plan Tall Reinforced Concrete (RC) Buildings with Dual Wall-frame System Considering Different Nonlinear Behavior Models for the Shear Walls, Journal of Concrete Research, 7(1), pp. 35-53 (in Persian).
11. Mehdi Poursha and Mohammad Amin Amini. 2015. A single-run multi-mode pushover procedure to account for the effect of higher modes in estimating the seismic demands of tall buildings, Bulletin of Earthquake Engineering, Volume 13, Issue 8, pp 2347-2365.
12. N. Soltani, K. Abedi and M. Poursha (2017) An investigation into the seismic design parameters for steel frames with low yield strength steel shear wall, Earthquakes and Structures, Vol. 12, No. 5, pp.713-723.
 
13. Masoud Rahimzadeh, Mehdi Poursha, Mohammad Reza Chenaghlou, (2015) The Effect of Soil-Structure Interaction on the Seismic Responses of Steel Moment Resisting Frames, submitted for possible publication to the Journal of Civil and Environmental Engineering ,Tabriz University (under review).
 
14. Seyyed Ali Mousavi Khalkhali, Mehdi Poursha, Hasan Afshin and Mohamad Reza Chenaghlou, (2019) Introduction of an Appropriate Method for Rapid Seismic Vulnerability Assessment of Existing Residential Buildings in Tabriz, Journal of Civil and Environmental Engineering, 49(1), 123-137 (in Persian).
 
15. Zohreh Bohlouli and Mehdi Poursha (2016) Seismic evaluation of geometrically irregular steel moment resisting frames with setbacks considering their dynamic characteristics, Bulletin of Earthquake Engineering, 14, pp. 2757–2777.
 
16. Mohammad Amin Amini  and Mehdi Poursha (2016) A Non-Adaptive Displacement-based Pushover Procedure for the Nonlinear Static Analysis of Tall Building Frames, Engineering Structures, 126,  pp. 586–597.
 
17. Somayeh Habibi and Mehdi Poursha (2019) Yield strength reduction factor and inelastic displacement ratio based on earthquake ground motions recorded in Iran, Journal of Civil and Environmental Engineering, 49(3), pp. 9-22. (in Persian).
 
18. Hossein Nakhostin Faal and Mehdi Poursha (2017) Applicability of the N2, extended N2 and modal pushover analysis methods for the seismic evaluation of base-isolated building frames with lead rubber bearings (LRBs), Soil Dynamics and EarthquakeEngineering, 98, pp. 84–100.
 
19. Mohamad Amin Amini and Mehdi Poursha (2018) Adaptive Force-based Multi-mode Pushover Analysis for the Seismic Evaluation of Tall Buildings, Journal of Structural Engineering (ASCE), 144(8).
 
20. Sepideh Haseli and Mehdi Poursha (2018) A study on the seismic responses of base-isolated building frames under the influence of near- and far-fault ground motions, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50 (3), pp. 527-544.
 
21. Mohamad Amin Amini and Mehdi Poursha (2018) Prediction of the force demands of tall buildings through the enhanced pushover procedures, Journal of Structural Design of Tall and Special Buildings 27(17).
 
22. Amin Norouzi, Mehdi Poursha, (2018) The collapse period of degrading SDOF systems considering a broad range of structural parameters, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 115, 730-741.
 

23. Amin Norouzi, Mehdi Poursha (2021) Effect of the spectral shape of ground motion records on the collapse fragility assessment of degrading SDOF systems, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 20 (4), pp. 925-941.

 
24. Mohamad Amin Amini and Mehdi Poursha (2021) Extension of the SMP, AFMP, and NADP procedures to one-way asymmetric-plan tall buildings, submitted for possible publication to the Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering (under review).
 
25. Mohammad Reza Vafidsarkari and Mehdi Poursha (2021) Investigation into the importance of accidental design eccentricity in seismic design of buildings, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(7), pp. 1-24.
 
26. Reza Khalili, Mehdi Poursha, Karim Abedi (2020) Behavior factor and displacement amplification factor for the seismic design of single-layer barrel vaults, Journal of Constructional Steel Research, 169.
 
27. Daei A, Poursha M, Zarrin M. Seismic Performance Evaluation of Code-compliant RC Moment-resisting Frame Buildings Subjected to Near-fault Pulse-like and Non-pulse-like Ground Motions (2021), Journal of Earthquake Engineering.
 
28. Daei A, Poursha M. (2021) On the accuracy of the enhanced pushover procedures for seismic performance evaluation of code-conforming RC moment-resisting building frames subjected to pulse-like and non-pulse-like excitations. Structures, 32, pp. 929-945.
 
29. Daei A, Poursha M, Zarrin M. (2021) Sensitivity of structural responses to the processing of near-fault ground motion records containing fling-step, to be submitted for possible publication to an international journal.
 
30. Mohamad Zarrin, Mehdi Poursha, A.R. Mostafa Gharabaghi (2021). An updated consecutive modal pushover (UCMP) procedure for estimating the ductility level earthquake design demands of jacket offshore platforms, Soil Dynamics and Earthquake Engineering,145.
 
31.  Mohamad Zarrin, Ahmad Reza Mostafa Gharabaghi, Mehdi Poursha (2021) A multi-mode N2 (MN2) pushover procedure for ductility level seismic performance evaluation of jacket type offshore platforms, Ocean Engineering, 220.
 
32. Mohamad Zarrin, A.R. Mostafa Gharabaghi, Mehdi Poursha (2021). FOSM-based Updated Consecutive Modal Pushover Procedure (FUCMP) for Seismic Uncertainty Quantification of Jacket Offshore Platforms, Applied Ocean Research (under review).
 
33. Reza Baghbani jam, Mehdi Poursha (2021). Statistical evaluation of concrete compressive strength, a case study: reinforced concrete (RC) buildings constructed in Tabriz, Journal of Concrete Research, 14(1), pp. 85-95 (in Persian).
 
34. Ahmad Reza Fattahi Barzi, Mehdi Poursha (2021). Evaluation of the adequacy of the response spectrum analysis for the seismic analysis of moment-resisting and concentrically-braced buildings according to the seismic design codes, Amirkabir Journal of Civil Engineering (Accepted- in Persian).
 
35. Seyyed Ebrahim Motallebi, Mehdi Poursha and Amin Norouzi (2021). Strength reduction factor due to ductility for pulse-like and non-pulse-like ground motions, submitted for possible publication to Journal of Earthquake Engineering (under review).
 
36. Hanieh Kosarzadeh and Mehdi Poursha, (2021). Effect of mainshock-aftershock sequences of near-fault and far-fault ground motion records on vertically irregular RC building frames with stiffness and mass irregularities, submitted for possible publication to the Journal of Structures (under review).
 
37. Amir Saadatkhah, Mohammad Reza Chenaghlou and Mehdi Poursha (2021), A Simplified Formula for the Determination of the Fundamental Period of Mixed Structures with Vertical Combination of Different Seismic Resisting Systems, submitted for possible publication to Bulletin of Earthquake Engineering (under review).

38. Afshin Rostami and Mehdi Poursha (2021), A lateral load distribution for the static analysis of base-isolated building frames under the effect of far-fault and near-fault ground motions, Structures, 34;  pp. 2384–2405.
 

39. Rasoul Saei, Mehdi Poursha, Karim Abedi, and Mohamad Amin Amini (2021), Seismic Response Modification Factors of Eccentrically Braced Steel Structures, submitted for possible publication to Journal of Structure and Steel (under review).
 

40. Elaheh Karimi and Mehdi Poursha (2021). Extension of the Consecutive Modal Pushover (CMP) procedure for the seismic assessment of concentrically braced fame (CBF) buildings, to be submitted to an international journal.

 

  Conference Papers:
1. Khoshnoudian, F. and Poursha, M., 2004, "Responses of three dimensional buildings under bi-directional and unidirectional seismic excitations", 13th world conference on earthquake engineering, Vancouare, B.C., Canada.
2. Kabir, M.Z., Poursha, M., 2003 "Analytical Stability evaluation of taperedplates under axial loads", 2th congress of Submarine Sience,Shahinshahr,Isfahan,Iran (in Persian)
3. Khoshnoudian, F. and Poursha, M., 2004 "Evaluation of the two horizontal components of ground motion in seismic analysis of eccentric braced buildings", First National conference of civil engineering, NCCE, Sharif University, Iran (in Persian)
4. Poursha, M., Khoshnoudian, F.,Moghadam,A.S., 2006 "Dynamic behavior of tall buildings considering soil-structure interaction and P-Delta effects", the 7th international congress on civil engineering, Tehran, Iran, 2006 (in Persian)
5. Poursha, M., Mesteri, S., Khoshnoudian, F., 2007 "Proposal of lateral load pattern in nonlinear static analysis of tall buildings", 5th international conference on seismology and earthquake engineering (SEE5), Tehran, Iran, (in Persian)
6. Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam, A.S., 2008. A breakthrough in estimating the seismic demands of tall buildings, Proc. 14th world Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
7. Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam, A.S., 2011 AN IMPROVEMENT IN ESTIMATING THE SEISMIC RESPONSES OF ONE-WAY UNSYMMETRIC PLAN TALL BUILDINGS, the full paper was submitted to the 8th International Conference on Urban Earthquake Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.
8. Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam, A.S., 2011. Proposal of a new method to consider higher- mode effects and two components of ground motions in pushover analysis of the two-way unsymmetric-plan tall buildings 6th  International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran (in Persian)
9. Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam, A.S., 2011. Torsional effects in double unsymmetric-plan medium-rise buildings under seismic excitations, 6th national Conference on civil Engineering, Semnan , Iran (in Persian)
10. Moosa Ebrahimi Nezhad and Mehdi Poursha, 2011. Seismic Evaluation of Vertically irregular buildings with stiffness irregularity, First International Conference on Urban construction in the Vicinity of Active Faults, Tabriz, Iran (in Persian).
11. Moosa Ebrahimi Nezhad and Mehdi Poursha, 2012. Seismic Evaluation of the Vertically Irregular Tall Buildings Considering the Effects of Higher Modes, The 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal.
12. Moosa Ebrahimi Nezhad and Mehdi Poursha, 2012. Seismic Evaluation of Vertically irregular buildings with strength irregularity, The Ninth International Congress on Civil Engineering (icce), Isfahan, Iran (in Persian).
13. Moosa Ebrahimi Nezhad and Mehdi Poursha, 2012. Seismic Evaluation of Vertically irregular buildings using nonlinear dynamic analysis, The Ninth International Congress on Civil Engineering (icce), Isfahan, Iran (in Persian).
14. Esmaeal Talebi and Mehdi Poursha, 2013. The extended upper bound pushover analysis method for computing the seismic responses of unsymmetric-plan tall buildings, the 7th national Conference on Civil Engineering, Zahedan, Iran (in Persian).
15. Esmaeal Talebi and Mehdi Poursha, 2013. Seismic evaluation of unsymmetric-plan tall buildings with stiffness and strength irregularities, the 7th national Conference on Civil Engineering, Zahedan , Iran (in Persian).
16. Masoud Rahimzadeh, Mehdi Poursha and Mohamad Reza chenaghlou, 2013. On the seismic responses of tall steel moment resistant frames considering the effect of soil-structure interaction, the 7th national Conference on Civil Engineering, Zahedan , Iran (in Persian).
17. Masoud Rahimzadeh, Mehdi Poursha and Mohamad Reza chenaghlou, 2013. Seismic evaluation of steel moment resistant frames with different heights on stiff soil considering the effect of soil-structure interaction. The first Iranian conference on Geotechnical engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (in Persian).
18. Esmaeal Talebi and Mehdi Poursha, 2013. A comparison of enhanced nonlinear static methods in estimating the seismic demand of usymmetric-plan buildings, The first national conference on urban rehabilitation and retrofitting in the vicinity of active faults, Tabriz, Iran (in Persian).
19. Esmaeal Talebi and Mehdi Poursha, 2013. Investigation into the torsional effects on the seismic responses of unsymmetric-plan tall buildings with mass eccentricity under the influence of different intensities of ground motions, The first national conference on urban rehabilitation and retrofitting in the vicinity of active faults, Tabriz, Iran (in Persian).
20. Masoud Rahimzadeh, Mehdi Poursha and Mohamad Reza chenaghlou, 2013. The effect of soil-structure interaction on the seismic responses of low-rise steel moment resistant frames on the soft soil,  The first national conference on urban rehabilitation and retrofitting in the vicinity of active faults, Tabriz, Iran (in Persian).
21. Zohreh Bohlouli and Mehdi Poursha, 2013. A review of nonlinear static analysis methods, the forth national conference on earthquake and structure, Kerman, Iran (in Persian).
22. Neghin Soltani, Karim Abedi and Mehdi Poursha, 2014. Investigation into the displacement amplification factor for steel shear wall systems with low yield strength and a comparison with Standard No. 2800, the 4th national conference of steel and structure, Tehran, Iran (in Persian).
23. Neghin Soltani, Karim Abedi and Mehdi Poursha, 2014. On the behavior factor and important parameters for steel shear wall systems with low yield strength, the 8th national Conference on Civil Engineering, Babol, Iran (in Persian).
24. Zohreh Bohloulu and Mehdi Poursha, 2014. On the dynamic characteristics and seismic responses of vertically irregular buildings with setbacks, the 8th national Conference on Civil Engineering, Babol, Iran (in Persian).   
25. Somayeh Habibi and Mehdi Poursha, 2013. A review of ductility reduction factors and inelastic displacement ratios for the seismic design of structures, 32nd  national and 1st  international geosciences congress, Tabriz, Iran ( in Persian).
26. Rasoul Saei, Mehdi Poursha and Karim Abedi, 2015. The effect of the link beam length and height of the structure on the behavior factor of eccentric braced frames, the 1st international and 5th national conference of Steel and Structure, Tehran, Iran (in Persian).
27. Sepideh Haseli and Mehdi Poursha, 2015. Seismic assessment of base-isolated buildings under the effect of near-fault ground motions, the 10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran (in Persian).  
28. Seyed Ali Mousavi Khalkhali, Mehdi Poursha, Hasan Afshin, Mohamad Reza Chenaghlou, 2015. Introducing an appropriate method for rapid seismic vulnerability assessment of conventional residential buildings in Tabriz, the 10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran (in Persian).
29. Sepideh Haseli and Mehdi Poursha, 2015. Seismic Assessment of Base-Isolated Buildings Under the Effect of Near-Fault Earthquakes Using Pushover Analyses, the 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7), Tehran, Iran.
30. Zohreh Bohloulu and Mehdi Poursha, 2014. A Comparison of Improved Pushover Analyses in Computing the Seismic Responses of Geometrically Irregular Buildings with Setback, the 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7), Tehran, Iran (in Persian).
31. Mohamad A. Amini , Mehdi Poursha , Hiva Pirsaheb, 2015. The Effect of Different Parameters on A Single invariant Lateral force Distribution To Consider the Higher Modes Effect in A Pushover Procedure, the 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7), Tehran, Iran (in Persian).
32. Seyed Ali Mousavi Khalkhali, Mehdi Poursha, Hasan Afshin, Mohamad Reza chenaghlou, 2015. On the Accuracy of Rapid Seismic Vulnerability Assessment Methods for Steel Concentrically Braced Systems in Tabriz (Case Study), the 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7), Tehran, Iran (in Persian).
33. Rasoul Saei, Mehdi Poursha and Karim Abedi, 2015. Evaluation of Displacement Amplification Factor for Eccentrically Braced Steel Frames, the 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7), Tehran, Iran (in Persian).
34. Mohamad Amin Amini and Mehdi Poursha, A SINGLE-RUN MULTI-MODE PUSHOVER ANALYSIS FOR SEISMIC EVALUATION OF TALL BUILDINGS, 16th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE 2017, Santiago Chile.
 
 Technical Reports:
 
  1. Developing a pushover analysis method for two-way unsymmetric-plan buildings subjected to two horizontal components of ground motions, Sahand University of Technology.

  2. Developing a new pushover analysis method for unsymmetric-plan buildings, Iran National Science Foundation, 2018.

 

 
Technical Reviewer
1. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Wiley)
2. Journal of Engineering Structures (Elsevier)
3. Bulletin of Earthquake Engineering (Springer)
4. Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Elsevier)
5. Journal of Earthquake Spectra (EERI)
6. Journal of Earthquake Engineering (Taylor and Francis)
7. Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration (Springer)
8. Journal of Structural Design of Tall and Special Buildings (Wiley)
9. Journal of Structural Engineering and Mechanics (Techno-press)
10. Journal of Civil and Environmental Engineering, Tabriz University
11. Iranian Journal of Science and Technology, Shiraz University
12. Sharif Journal of Science and Technology, Sharif University of Technology
13. Ferdowsi Journal of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
14. Journal of Concrete research, University of Guilan
 
Graduate Students Supervised
1. Moosa Ebrahimi Nezhad (M.Sc.) 2011, Seismic evaluation of vertically irregular tall buildings considering the effects of higher modes.
2. Ebrahim Kosari (M.Sc.) 2011. Seismic evaluation of tall dual systems with steel shear wall, Joint work with Prof. Karim Abedi.
3. Hossein Nakhostin Faal (M.Sc.) 2012, Seismic evaluation of base isolated structures using pushover analyses.
4. Esmaeal Talebi (M.Sc.) 2012, Seismic evaluation of unsymmetric-plan tall buildings considering the effects of higher modes of vibration and torsion.
5. Masoud Rahimzadeh (M.Sc.) 2012, Seismic evaluation of moment resistant frames with different heights considering the effect of soil-structure interaction, Joint work with Prof. Mohamad Reza chenaghlou
6. Negin Soltani (M.Sc.) 2013, Investigation into the behavior of steel frames retrifitted by steel plate shear walls with low yield strength in tall buildings, Joint work with Prof. Karim Abedi.
7. Zohreh Bohlouli (MSc) 2013, Seismic evaluation of vertically irregular buildings with setbacks.
8. Mohamad Habibi (M.Sc.) 2014, Seismic Evaluation of Unsymmetric-plan Tall Reinforced Concrete (RC) Buildings with Dual Wall-frame System.
9. Sepideh Haseli (M.Sc.) 2015, Seismic assessment of base isolated buildings under the effect of near-fault earthquakes.
10. Rasoul Saei (M.Sc.) 2015, Evaluation of seismic response modification factors for eccentrically braced steel structures, Joint work with Prof. Karim Abedi.
11. Seyyed Ali Mousavi Khalkhali (M.Sc.) 2015, Introduction of an appropriate method for rapid seismic vulnerability assessment of existing buildings in Tabriz, Joint work with Prof. Hassan Afshin and Prof. Mohamad Reza chenaghlou.
12. Somaye Habibi (M.Sc.) 2015, Investigation into the strength reduction factor and inelastic displacement ratio for SDF systems subjected to earthquakes recorded in Iran.
13. Fatemeh Mortazaeian, (M.Sc.) 2015, Seismic evaluation of vertically irregular buildings with setbacks using incremental dynamic analysis (IDA).
14. Afshin Rostami, (M.Sc.) 2016, Investigation on lateral force distribution for base isolated buildings under the effect of near-fault ground motions.
15. Alireza Omidi, (M.Sc.) 2017, Investigation into the seismic performance of building structures equipped with viscous dampers under the effect of the near-fault and far-fault ground motion records.
16. Mohammad Amin Amini (PhD) 2018, Extension of a new pushover procedure for asymmetric-plan buildings.
17. Aydin Daei, (M.Sc) 2018, Seismic Evaluation of tall reinforced concrete moment resisting frames under the effect of near- fault Ground motions.
18. Reza Khalili. (MSc) 2018. Seismic response modification factors for the Seismic Design Purpose of Single Layer Barrel Vaults, Joint work with Prof. Karim Abedi.
19. Hanieh Kosar Zadeh (MSc) 2018, Investigation into the seismic evaluation of vertically irregular buildings under mainshock-aftershock sequences.
20. Mohamad Reza Vafid Sarkari (MSc) 2018, Investigation into the importance of accidental design eccentricity in seismic design of buildings.
21. Ahmad Reza Fattahi (MSc) 2018,  Evaluation of the adequacy of the response spectrum analysis for the seismic analysis of tall buildings according to the seismic design codes.
22. Seyyed Ebrahim Motallebi (MSc) 2018, Strength reduction factor due to ductility and inelastic displacement ratio for near-fault and far-fault ground motions
23. Elaheh Karimi (MSc), 2020, Seismic evaluation of Concentrically Braced Frame (CBF) tall buildings by using enhanced pushover analysis.
24. Mohamad Zarrin (PhD) 2021, Extension of Nonlinear Static Analysis Method for Fixed Jacket Offshore Platform under Earthquake Load, Joint work with Prof. Ahmad Reza M. Gharebaghi.
25. Amin Norouzi (PhD) 2021, Investigation into the nonlinear period of buildings as a
damage measure in incremental dynamic analysis.
26. Fattaneh Farshbaf (MSc), 2021, Seismic Evaluation of tall reinforced concrete buildings with dual  system under the effect of near- fault Ground motions.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir