چهارشنبه، 2 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

احمدرضا مصطفی قره باغی
مرتبه علمی :استاد
تخصص : مهندسی سواحل و سازه های دریایی
زمینه های تحقیقاتی : هیدرودینامیک دریا، سازه های فراساحلی، سازه های ساحلی، مکانیک انتقال رسوب
مراکز تحقیقاتی :مرکز تحقیقاتی مستحدثات دریایی

پست الکترونیکی: mgharabaghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459322-41-98+
شماره فکس:
رزومه:
Education 
 

 Ph.D.  Coastal Engineering, Tokyo University, Japan
 Thesis: Mathematical Modelling of Waves and Currents in Surf and Swash Zones

M.Sc.  Hydraulic Structures, Sharif Univ. of Tech., Iran
  Thesis: Structural Design of Submarines

B.Sc.   Civil Engineering, Sharif Univ. of Tech., Iran
 

Positions held
 

President (Sahand Univ. of Tech.)
Vice Chancellor of Research and Planning (Sahand Univ. of Tech.)
Dean of Civil Engineering Dept.(Sahand Univ. of Tech.)
Head of Central Library (Sahand Univ. of Tech.)

 

Awards
 

Japanese Government (MONBUSHO) Schoolarship
 

Professional Memberships
 

International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE)
Iranian Coastal and Marine Structural Engineering Association (ICOMSEA)
Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engineering (IRANAME)
Iranian Hydraulic Association (IHA)


 

Research Projects
 
 
1- Numerical Modeling of Periodically Moving Boundary in Swash Zone, Tokyo University (1998)
 2- تدوين راهنمای طراحی خطوط لوله دريايی ايران ، پژوهشکده حمل و نقل – وزارت راه و ترابری (1390)
 
3- بررسی و تحليل نيروها و ممانهای وارده و تغيير مکانهای بوجود آمده در المانهای سازه اتصالی Box Bottom سکوی حفاری نيمه شناور ايران اميرکبير و تعيين نقاط بحرانی در شرايط
حفاری Hook Load تحت شرايط محيطی مختلف، شرکت نفت خزر (1394)

4- طراحي سيستم پهلوگيری کشتي جهت شناورهای پشتيبان سکوی نيمه مغروق ايران اميرکبير (1401)

 

Patents
 

1-  سید رضا حسینی، احمد رضا مصطفی قره باغی، نقد علی چوپانی، "طرح جدید دستگاه اصلاح شده آرکان"

2- احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد جواد امامقلی زاده، رامین ولی زاده، " سیستم ایجاد ارتعاش دوبعدی خطوط لوله دریایی در نزدیکی بستر فرسایشی"


3- علی تائب، احمد رضا مصطفی قره باغی، " توليد برق از انرژی امواج دريا به وسيله سازه دريايی پيزوالکتريک"
 

 

Publications

Journal Papers


 

1 - رضا طالب پور: کريم عابدی: احمد رضا مصطفی قره باغی " مدل سازی عناصر محدود انتشار خرابی در خطوط لوله دريايی" نشريه مهندسی دريا، سال سوم، شماره پنجم، زمستان
1385، ص 36-23

2- S.R. Hosseini, N. Choopani and A.R. Mostafa Gharabaghi, " Geometry Calibration Factors of Modified Arcan Fracture Test for Welded Joint" International Journal

of Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering, vol.2 (4), 2008, pp.241-246
3- M. Pasbani Khiavi, A.R.M.Gharabaghi, K.Abedi "Effect of Sediment on Dynamic Pressure of Gravity Dams Using an Analytical Solution" AIP Conference

Proceedings, vol.1020(1), 2008, pp. 558-565

4- جواد دارايی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو " بررسی رفتار سکوی خود بالابر در حين تصادم اوليه و ثانويه کشتی و در شرايط آسيب ديده پس از تصادم" نشريه
مهندسی دريا سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان 1388، ص 18-1
5- مجيد پاسبانی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی "بررسی اثرات شرط مرزی دوردست بر فشار هيدروديناميکی ناشی از اندرکنش سد و مخزن به روش عناصر محدود" ، نشريه مهندسی عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز، جلد 39، شماره 2، تابستان 1388، پياپی 58، ص 20-11
6- زهرا عمرانی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی "بررسی سرعت انتشار کمانش ديناميکی در خطوط لوله دريايی" ، نشريه مهندسی دريا، سال ششم، شماره 11، بهار و
تابستان 1389، ص 13-1

7- A. Arabloui, A. Ghalandarzadeh, A.R. Mostafa Gharabaghi, "A Numerical Study of Liquefaction Iinduced Deformation on Caisson-Type  Quay Wall Using a

Partially Coupled Solution," J. of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, vol. 133, May 2011, pp.
8- M.Pasbani, A.R.M. Gharabaghi, K. Abedi, " Dynamic Analysis of Porous Media in Time Domain using Finite Element Model", J. Of Porous Media, vol.13, No.10

, (2010),  pp. 895-910
9- A. Arablouei, A.R.M.Gharabaghi, A.Ghalandarzadeh, K.Abedi, I. Ishibashi, "Effects of Seawater-Structure-Soil Interaction on Seismic Performance of Caisson-

Type Quay Wall", , Computers and Structures vol. 89 (2011), pp. 2439-2459
10- O.Nejadkazem, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Mathematical model for hydrodynamic behavior of an array of vertical cylindrical piles used as a breakwater” J.

Coastal Research, vol. 28 No. 6, (2012),  pp.1446-1461
11- O. Nejadkazem, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Non-propagating waves and  behavior of curtain wall-pile breakwaters” J. of the Persian Gulf (Marine Science) vol. 3

, No. 7, Spring 2012, pp.11-26
12-O. Nejadkazem, A.R. Mostafa Gharabaghi, “Hydrodynamic Behavior of Curtainwall-Pile Breakwaters” China Ocean Engineering, vol. 26, No. 4, Dec. 2012, pp.

685-698

13- عادل فردوسی، احمدرضا مصطفی قره باغی، محمدتقی احمدی، محمدرضا چناقلو، مهرداد امامی تبريزی "تاثير اعمال تنش های برجا، مدلسازی ناپيوستگی ها و شرايط مرزی مناسب
تکيه گاههای سنگی در تحليل سدهای بتنی قوسی" نشريه مهندسی عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز، جلد 42 شماره 4 زمستان 1391، پیاپی 69، ص 14-1
14-O. Nejadkazem, A.R.Mostafa Gharabaghi, “A tentative friction coefficient for perforated breakwaters” International Journal of Offshore and Polar Engineering
(IJOPE) Vol. 23, No. 1, (2013) pp.69-72
 15-O. Nejadkazem, A.R.Mostafa Gharabaghi, “The permeability parameter of curtain-wall breakwaters” Journal of Marine Engineering and Technology, Vol. 12,
No. 1, (Jan. 2013) pp. 27-33
16- احسان دادخواه خيابانی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی "بررسی اثرات کمانش گیرها در جلوگيری از انتشار ديناميکی کمانش در خطوط لوله دريايی" نشريه مهندسی دريا،
سال هشتم، شماره 16 (پاييز و زمستان 91) ص31-19
17- A. Ferdousi, A. R. M. Gharabaghi, M. T. Ahmadi, M. R. Chenaghlou, M. Emami Tabrizi, “Dynamic response of arch dams including non-homogeneous and 
discontinuous foundation interaction” International  Journal of  Earth Sciences & Engineering, IJEE, vol. 6, No. 3, June 2013, pp. 447-454

18-Z.Omrani, K.Abedi, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Effects of Diameter to Thickness Ratio and External Pressure on the Velocity of Dynamic Buckle Propagation in

Offshore Pipelines”, J. of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, vol. 135, No. 4, Sep. 2013.

19-عادل فردوسی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد تقی احمدی، محمد رضا چناقلو، مهرداد امامی تبریزی، " توسعه نرم افزار تحلیل دینامیکی غیر خطی سیستم سد بتنی - مخزن - فونداسیون ناپیوسته با شرایط مرزی جاذب و متحرک" نشریه شریف، دوره 2-31، شماره 1/1، بهار 1394، ص 15-3

20-A.Ferdousi, A.R.Mostafa Gharabaghi. M.T.Ahmadi, M.R.Chenaghlou & M.Emami Tabrizi, “Earthquake analysis of arch dams considering the effects of foundation discontinuities and proper boundary conditions” J. of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 52 no. 3, 2014, pp. 579-592
21-E.Delavari, A.R.Mostafa Gharabaghi, M.R.Chenaghlou, “Application of Artificial Neural Network and Fuzzy Inference System in Prediction of Breaking Wave Characteristics” J. of the Persian Gulf (Marine Science) Vol.4, No. 13, Dec. 2013, pp. 47-60
22- M. J. Emamgholizadeh Baboli, A.R.Mostafa Gharabaghi, K.Abedi, M.H.Sedaaghi,”Experimental investigation of the effect of splitter plate angle on the under-

scouring of submarine pipeline due to steady current and clear water condition” International Journal of Engineering, Transactions C: Aspects, Vol. 28, No.3, March

2015, pp. 365-374.
23- E.Delavari, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Simulating Regular Wave Effects on a Pile-Moored Floating Breakwater Using a Modified WCSPH Method”, J. Waterway,

Port, Coastal and Ocean Engineering, ASCE, Vol. 143, No. 5, Sep. 2017
24- E.Delavari, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Simulating regular wave interaction with structures in two-dimensions using a modified WCSPH”, Int. J. of Coastal and

Offshore Engineering, Vol.1, No.2, Summer 2017, pp. 41-50
25-A.Emami, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Pitch motion response of an equipped semi-submersible platform with tuned sloshing dampers”, International Journal of

Coastal & Offshore Engineering, Vol.3 no. 1 , Spring 2019, pp.47-54

26-عارفه امامی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " معرفی يک روش بهينه سازی چندهدفه ساده و قابل قبول برای پيش بينی ابعاد بدنه سکوی نيمه مغروق" نشریه مهندسی دریا، سال شانزدهم، شماره 31، بهار و تابستان 1399، ص 40-28

27- A.Emami, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Application of poroelastic layers in a semi-submersible platform: Devising an efficient heave motion response”, Ocean

Engineering, 201, 2020, 
28-V.Karami, M.R. Chenaghlou, A.R.Mostafa Gharabaghi, “A combination of wavelet packet energy curvature difference and Richardson extrapolation for structural

damage detection”, Applied Ocean Research, 101, 2020
29- M.Zarrin, A.R.Mostafa Gharabaghi, M. Poursha, “ A multi-mode N2 (MN2) pushover procedure for ductility level seismic performance evaluation of jacket type

offshore platforms”, Ocean Engineering, vol. 220, Jan. 2021

30- وحید کرمی، محمد رضا چناقلو، احمد رضا مصطفی قره باغی، " تشخيص آسيب در پايه های اسکله شمع و عرشه با استفاده از روش تابع چگالی انرژی سیگنال" مجله عمران شریف
(پاییز 1400)، دوره 2-37، شماره1/3، ص 11-21

31- M.Zarrin, M. Poursha, A.R. Mostafa Gharabaghi, “ An updated consecutive modal pushover (UCMP) procedure for estimating the ductility level earthquake design demands of jacket offshore platforms” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 145, June 2021

32- M.Zarrin, A.R.Mostafa Gharabaghi, M. Poursha, "FOSM-based Updated Consecutive Modal Pushover Procedure (FUCMP) for seismic uncertainty quantification of jacket offshore platforms",  Applied Ocean Research, 128, (2022), 103334

33- عارفه امامی، احمد رضا مصطفی قره باغی، "بهبود حرکت هیو سکوی نيمه مغروق اصلاح شده با ورق های ميراگر تحت اثر امواج دريا" نشريه مهندسی دريا، (بهار 1402)، دوره 19 شماره 38، ص 62-76

34 - P. Mohammadi, A. Emami, A.R. Mostafa Gharabaghi, S. Tahmooresi, M.R.Chenaghlou & H.Badri Ghavifekr, " Evaluation of RAOs of a Semi-submersible Platform using Field Measurements: A Full-Scale Model in Caspian Sea Environmental Conditions", Marine Structures, 91, (2023), 103467  

35- A.Kiasalari, A.R.Mostafa Gharabaghi, "
Estimation of Bed Topography near the Cylindrical Pile under Breaking Waves by Close Range Photogrammetry", Int. J. of coastal, Offshore and Environmental Engng., Vol.8, No.3, Summer 2023, (32-39)

36- A.Kiasalari, A.R.Mostafa Gharabaghi, "Experimental study of Bed Pattern around the Cylinderical Pile under Broken Waves",
J. of Hydraulic Structures, 2023, 9(3): 32-51

 

Conference presentations

 

 

1- A. Emami, A.R.Mostafa Gharabaghi, "Application of thin damping plates in semi-submrsible platform to reduce heave motion response", 14th. International
Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, ICOPMAS 2022, May 2023, Tehran, Iran

2-A. Emami, A.R.Mostafa Gharabaghi, "Reducing heave RAO of a semi-submersible platform using double thin damping plates", 14th. International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, ICOPMAS 2022, May 2023, Tehran, Iran
3- A. Amini, 
A.R.Mostafa Gharabaghi, "Two degrees of freedom Vortex-induced Vibration response of two piggyback pipelines at low mass-damping ratios",
14th. International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, ICOPMAS 2022, May 2023, Tehran, Iran

4- محمد ممدوح، احمد رضا مصطفی قره باغی، عارفه امامی، " مدلسازی عددی سکوی نيمه مغروق تحت بار انفجار سطح مقاومت (مطالعه موردی: سکوی نيمه مغروق ایران – اميرکبير)"

، سيزدهمين کنگره ملی مهندسی عمران، 22-20 ارديبهشت ماه 1401، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ايران

5- محمد رضا چناقلو، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد حسين محصل، "کاهش ارتعاشات سازه ای با استفاده از يک ميراگر ستون مايع تنظيم شده دو طرفه"، سيزدهمين کنگره ملی مهندسی عمران، 22-20 ارديبهشت ماه 1401، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ايران

6-M.R.Chenaghlou, A.R.GHarabaghi, M.H.Mohasel, “Dynamic Response Control of Offshore Jacket Platforms”,  12th. International Congress on Civil Engineering,

12-14 July 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

7- محمد ممدوح، احمد رضا مصطفی قره باغی، عارفه امامی، " آناليز ديناميکی سکوی نيمه مغروق در اثر پدیده انفجار (مطالعه موردی: سکوی نيمه مغروق ایران – اميرکبير)"، دوازدهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، 23-21 تيرماه 1400، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران

8-ادیب امینی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " بررسی پديده ارتعاش ناشی از گردابه تحت جريان برای دو لوله سوار برهم" دوازدهمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی

سهند، تبریز، ایران، 9-7 خرداد 1399

9-فرید رسولی، احمد رضا مصطفی قره باغی " بررسی پديده ارتعاش ناشی از گردابه تحت جريان برای دو لوله مجاور هم" دوازدهمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی

سهند، تبریز، ایران، 9-7 خرداد 1399

10-پریسا محمدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو " برآورد حرکات انتقالی سکوی نيمه شناور اميرکبير با استفاده از داده های ميدانی" دوازدهمين کنگره ملی مهندسی

عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران، 9-7 خرداد 1399

11-A.Emami, A.R. Mostafa Gharabaghi, “Reducing heave response amplitude operator of a semi-submersible platform”, 13th. International Conference on Coasts,

Ports & Marine Structures, (ICOPMAS2018), Tehran, Iran, 26-29 Nov. 2018

12-A.Emami, A.R. Mostafa Gharabaghi, “Developing a multi-objective optimization algorithm for predicting hull dimensions of semi-submersible platform”, 13th.

International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures, (ICOPMAS2018), Tehran, Iran, 26-29 Nov. 2018

13-عارفه امامی، احمد رضا مصطفی قره باغی "بهبود پاسخ حرکت هیو سکوی نیمه شناور با استفاده از ورق های پوروالاستيک" یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، شیراز، ایران، 10-11 اردیبهشت 1398

14- وحید کرمی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو ،" تشخيص آسيب در سازه های تير مانند بر پايه روش تبديل موجک" يازدهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران،

دانشگاه تهران، تهران، ايران،  20 – 18 اردیبهشت 1397

15-سیاوش سلیمی، احمد رضا مصطفی قره باغی " مدل سازی عددی امواج دورآی سواحل شمالی دريای عمان (مکران)" يازدهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ايران،  20 – 18 اردیبهشت 1397

16-رحیم زاده، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو "شناسايی آسيب در پايه های سکوی ثابت شابلونی" يازدهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ايران،  20 – 18 اردیبهشت 1397

17-عارفه امامی، احمد رضا مصطفی قره باغی " تاثير هندسه پانتون ها بر رفتار هيدروديناميکی سکوی نيمه شناور اميرکبير" دهمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، ايران، 31-30 فروردين 1396

18-وحید کرمی، احمد رضا مصطفی قره باغی " تعيين طول معادل گيرداری برای شمع های دريايی جهت مدل سازی اندرکنش خاک و شمع در خاک های چندلايه" دهمين کنگره ملی

مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، ايران، 31-30 فروردين 1396

19-وحید کرمی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو "مروری بر روش های تشخيص آسيب در سازه ها به منظور يافتن روشی مناسب در تشخيص آسيب بر پايه حداقل

اطلاعات ممکن" دهمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، ايران، 31-30 فروردين 1396

20-S.M.Mousavi, A.R.Mostafa Gharabaghi, M.H.Sedaghi, “Experimental study of pipe diameter effect to the vortex induced vibration of two-degree-of-freedom pipe

due to waves”, 12th. International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures, (ICOPMAS2016), Tehran, Iran, 31 Oct. – 2 Nov. 2016

21-M.Ezoji, A.R.Mostafa Gharabaghi, M.R.Chenaghlou, “Stress analysis in box bottom of Iran Amirkabir semi-submersible platform due to hook load condition under environmental loads”, 12th. International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures, (ICOPMAS2016), Tehran, Iran, 31 Oct. – 2 Nov. 2016

22-E.Delavari, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Application of a modified WCSPH scheme in simulating wave induced motions of a pile restrained floating breakwater”,

12th. International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures, (ICOPMAS2016), Tehran, Iran, 31 Oct. – 2 Nov. 2016

23-M.Ezoji, A.R.Mostafa Gharabaghi, M.R.Chenaghlou, “ Optimization of motions of vertical truss spar platform with the exact layout of heave plates using genetic

algorithm” 12th. International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures, (ICOPMAS2016), Tehran, Iran, 31 Oct. – 2 Nov. 2016

24-E.Delavari, A.R. Mostafa Gharabaghi, “Simulation of wave-induecd motions of a moored floating breakwater using SPH method” 9th National Congress on Civil Engineering, Mashhad, Iran, 10-11 May 2016

25- عارفه امامی، احمد رضا مصطفی قره باغی، احسان دلاوری، "ارزيابی روش های توليد موج در کانال موج عددی به روش SPH" نهمين کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، ايران، 22-21 ارديبهشت 1395

26- رضا حسينی آغجه زيوه، احمد رضا مصطفی قره باغی، مهرداد امامی تبريزی، " بررسی اثر وزن خط لوله بر روی مقاومت جانبی خاک بستر در مد کمانش جانبی خطوط لوله دريايی " ششمين کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، تهران، ايران، 27-26 خرداد 1394

27-S.M. Mousavi, A.R. Mostafa Gharabaghi, M.H. Sedaaghi, “Experimental study of the effect of gap ratio on the vortex induced vibration of two-degree-of-freedom

pipe due to waves” 10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran, 5-7 May 2015.

28-E. Delavari. A.R. Mostafa Gharabaghi, “2D simulation of a free-floating body motions under linear waves using a Smoothed Particle Hydrodynamics scheme”,

10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran, 5-7 May 2015.

29- رضا حسينی آغجه زيوه، احمد رضا مصطفی قره باغی، مهرداد امامی تبريزی، " بررسی اثر ميزان نفوذ اوليه خط لوله در خاک بستر بر روی مقاومت جانبی خاک در زمان کمانش جانبی خطوط لوله دريايی" ، ششمين همايش بين المللی صنايع فراساحل، تهران، ايران، 15-14 ارديبهشت 1394

30-E. Delavari, A.R. Mostafa Gharabaghi, “A modified sponge layer boundary condition for a numerical wave flume based on the SPH scheme,” The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014), Tehran, Iran, 24-26 Nov. 2014.

31-S.M. Mousavi, A.R. Mostafa Gharabaghi, M.H. Sedaaghi, K. Abedi, “Experimental study of the splitter plate’s effect on the two-degree-of-freedom vortex induced

vibration of circular cylinder in waves,”  The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014), Tehran, Iran, 24-26 Nov. 2014.

32-Z. Farahani, A.R. Mostafa Gharabaghi, M.R. Chenaghlou, “Persian Gulf’s wave hindcast using Iranian model of PMO Dynamics and its comparison with MIKE21

-SW,” The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014), Tehran, Iran, 24-26 Nov. 2014.

33- Z. Farahani, A.R. Mostafa Gharabaghi, M.R. Chenaghlou, “Investigation of the effect of wind field data related to ECMWF and NCEP on the Persian Gulf’s wave

hindcast using software of PMO Dynamics,” The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014), Tehran, Iran, 24-26 Nov. 2014.

34-R. Hosseini Agjezive, A.R. Mostafa Gharabaghi, M. Emami Tabrizi, “Study of the effects of seabed soil remolding on the vertical penetration resistance of offshore

pipelines under static loads,” The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014), Tehran, Iran, 24-26 Nov. 2014.

35-M. Ezoji, A.R. Mostafa Gharabaghi, “Numerical research on the hydrodynamic performance of Heave plates of truss spar platforms,” The 11th International Conference

on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014), Tehran, Iran, 24-26 Nov. 2014.

36-سيد محمود موسوی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد حسين صداقی، کريم عابدی، " بررسی آزمايشگاهی رفتار ارتعاشی لوله ناشی از تشکيل گردابه در اثر موج" هشتمين

کنگره ملی مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، 18-17 ارديبهشت 1393

37-رضا حسينی آغجه زيوه، احمد رضا مصطفی قره باغی، مهرداد امامی تبريزی، " مطالعه پارامتری اندرکنش خط لوله دريايی و خاک بستر تحت اثر نفوذ قائم خط لوله" هشتمين کنگره

ملی مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، 18-17 ارديبهشت 1393

38-فريبرز فائقی، احمد رضا مصطفی قره باغی، حبيب بدری قوی فکر، "امکان سنجی پايش سلامت سکوی نيمه شناور GVA4000 تحت اثر فعاليت دکل حفاری" هشتمين کنگره ملی

مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، 18-17 ارديبهشت 1393

39- زهرا فراهانی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، "بررسی تأثير داده های ميدان باد مدل ECMWF و اندازه گيری ماهواره QuikSCAT بر پيش يابی امواج خليج فارس با

استفاده از نرم افزار Mike21 " پانزدهمین همایش صنایع دریایی، 9-7 آبان 1392، جزیره کیش

40- عادل فردوسی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد تقی احمدی، محمد رضا چناقلو، مهرداد امامی تبریزی، " نقش مدلسازی دقیق تکیه گاه های سنگی در ارزیابی پایداری سدهای قوسی" اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، 1 آبان - 30 مهر 1392، دانشگاه محقق اردبيلی

41-M.J.Emamgholizadeh Baboli, A.R.Mostafa Gharabaghi, K.Abedi & M.H.Sedaghi, “An experimental study on the effect of splitter plate angle on the VIV behavior

of submarine pipeline on an erodible bed under clear water condition”, 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2013), June

9-14, 2013, Nantes, France.

42-هادی مهدی زاد نامی، احمدرضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، "بررسی تاثيرجنس مصالح و ضخامت لوله در انتشار کمانش در خطوط لوله دريايي " پنجمين همایش ملی صنايع

فراساحل، 31 ارديبهشت -1 خرداد 1392، تهران

43- پويا ترابی، احمدرضا مصطفی قره باغی، محمدرضا چناقلو، " بررسی تأثير راستای پيشروی موج بر نوسانات ناشی از گردابه‌ی رايزر سکوی نيمه‌شناور اميرکبير"   پنجمين همایش

ملی صنايع فراساحل، 31 ارديبهشت -1 خرداد 1392، تهران

44- سعيد طهمورثی، احمدرضا مصطفی قره‌باغی، حبيب بدری قوی فکر، "بررسی تاثير آب پيرامون سکوی نيمه شناور بر رفتار ارتعاش آزاد سکو"  پنجمين همایش ملی صنايع فراساحل،

31 ارديبهشت -1 خرداد 1392، تهران

45-محمد جواد امامقلی زاده بابلی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، محمد حسين صداقی، " بررسی آزمايشگاهی تاثير فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشی خطوط لوله زير دريايی

تحت اثر ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه ها ناشی از جريان ماندگار و شرايط آب زلال روی بستر فرسايشی"، چهاردهمين همايش صنايع دريايی (MIC2012)، 7-6 دی 1391، تهران

46- سعيد طهمورثی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " بررسی تاثير عمق آب بر روی رفتار هيدروديناميکی سکوی نيمه شناور اميرکبير تحت امواج دريای خزر" چهاردهمين همايش صنايع

دريايی (MIC2012)، 7-6 دی 1391، تهران

47-Mojtaba Ezoji, Ahmad Reza Mostafa Gharabaghi, Hamzeh Gol zaroudi, “Dynamic Coupled Analysis of Semi-Submersible Platform: Case Studt Iran-Amirkabir”

The 14th Marine Industries Conference (MIC2012), 26-27 Dec. 2012, Tehran

48- محمد جواد امامقلی زاده بابلی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، محمد حسين صداقی، " بررسی آزمايشگاهی تاثير درجات آزادی انتقالی خطوط لوله زير دريايی بر فرآيند آبشستگی تحت اثر جريان ماندگار" دهمين همايش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريايی، 29 آبان – 1 آذر 1391، تهران ص 791-782

49- سيد محمد محسنی ارمکی، احمد رضا مصطفی قره باغی "تاثير صفحات HEAVE  بر روی رفتار هيدروديناميکی سکوی نيمه شناور اميرکبير" دهمين همايش بين المللی سواحل، بنادر

و سازه های دريايی، 29 آبان – 1 آذر 1391، تهران ص809-800

50- محمد جواد امامقلی زاده بابلی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، محمد حسين صداقی، " بررسی آزمايشگاهی رفتار خطوط لوله با سيستم دو درجه آزادی بر روی بستر فرسايشی تحت اثر عبور جريان ماندگار" يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، آبان 1391، دانشگاه اروميه

51-O.Nejadkazem, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Effective Estimation of Water Waves Scattering by Double-row Pile Breakwater” 31st International Conference on

Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012), 1-6 July 2012, Rio de Janeiro, Brazil

52- O.Nejadkazem, A.R.Mostafa Gharabaghi, “Nonpropagating Waves in the Vicinity of Perforated Breakwater” 22nd International Offshore and Polar Engineering

Conference (ISOPE2012), 17-22 June 2012, Rhodes, Greece

53-A.Ferdousi, A.R.Mostafa Gharabaghi, M.T.Ahmadi, M.R. Chenaghlou, M.Emami Tabrizi, “Effects of material properties and boundary conditions of discontinuous foundation on the seismic performance of arch dams” 9th International Congress on Civil Engineering, 8-10 May 2012, Isfahan Univ. of Tech., Isfahan, Iran

54-E.Delavari, A.R.Mostafa Gharabaghi, K.Abedi, “A Comparison between Finite Element and Smoothed Particle Hydrodynamics’ Simulations of Dam Break” 9th International Congress on Civil Engineering, 8-10 May 2012, Isfahan Univ. of Tech., Isfahan, Iran

55-احسان دادخواه خيابانی، احمد رضا مصطفی قره باغی، "بررسی تاثير مشخصات کمانش گيرها بر روی فشار گذر انتشار کمانش ديناميکی در لوله های دريايی" نهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 21-19 ارديبهشت 1391

56-محمد جواد امامقلی زاده، احمد رضا مصطفی قره باغی، "مطالعه عددی ارتعاش لرزه ای خط لوله ناشی از پديده گردابه فرافکنی در اثر عبور جريان روی بستر ثابت" نهمين کنگره بين

المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 21-19 ارديبهشت 1391

57-ابراهيم بحرانی زاده، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، "مطالعه احتمالاتی رفتار خستگی اتصالات لوله ای T شکل سکوهای دريايی در محيط آب دريا"، سيزدهمين

همايش صنايع دريايی (MIC2011) 19-17 آبان 1390، جزيره کيش، ايران

58-مجتبی ازوجی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، " مقايسه رفتار هيدروديناميکی سکوهای نيمه مستغرق (semi-submersible)  همراه با صفحه heave"، سيزدهمين همايش صنايع دريايی (MIC2011) 19-17 آبان 1390، جزيره کيش، ايران

59- عادل فردوسی، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد تقی احمدی، محمد رضا چناقلو، مهرداد امامی، " تاثير مدلسازی دقيق بخش تکيه گاه سنگی سدهای قوسی بر رفتار اندرکنشی سيستم سد – مخزن – تکيه گاه"، دهمين کنفرانس هيدروليک ايران، آبان 1390، دانشگاه گيلان، ايران

60-Ehsan Delavari, Ahmad Reza Mostafa Gharabaghi, Mohammad Reza Chenaghlou, “Prediction of Water Wave Breaking Height and Depth Using ANFIS”, 30th.

International Conference on Ocean, Offshore and Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011), 19-24 June, 2011, Rotterdam, The Netherlands

61-Omid Nejadkazem, Ahmad R.M. Gharabaghi, ”Wave Effect on Slotted Breakwaters Considering Evanescent Modes”, 30th. International Conference on Ocean,

Offshore and Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011), 19-24 June, 2011, Rotterdam, The Netherlands

62- احسان دادخواه خيابانی، کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، "بررسی تاثير مشخصات کمانش گيرها در صرعت انتشار کمانش ديناميکی در لوله های دريايی"، سومين

کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، 4-3 خرداد 1390، تهران، ايران

63- احمد رضا مصطفی قره باغی، "پيش نويس راهنمای طراحی خطوط لوله دريايی ايران"، سومين کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، 4-3 خرداد 1390، تهران، ايران

64- مجتبی ازوجی، احمد رضا مصطفی قره باغی، "بررسی رفتار heave سکوی نيمه شناور (GVA4000) تحت امواج دريا"، چهارمين همايش ملی صنايع فراساحل (OIC2011) ارديبهشت

1390، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، ايران

65-Mehdi Rasoulzadeh, Ahmad Reza Mostafa Gharabaghi, Mohammad Reza Chenaghlou, “Analyzing Jack-up Leg’s Behavior During Punch-Through in Jacking

Condition”, The 4th. Offshore Industries Conference (OIC2011), May 2011, Sharif Univ. of Tech., Tehran, Iran

66-O. Nejadkazem, A.R. M. Gharabaghi, “An Effective and Efficient Prediction of Hydrodynamic Performance of Curtainwall-Pile Breakwater”, 6th. National

Congress on Civil Engineering, 26-27 Apr. 2011, Semnan University, Semnan, Iran

67- ابراهيم بحرانی زاده، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، " بررسی رفتار خستگی اتصالات لوله ای T شکل سکوهای دريايی در محيط خورنده به روش مکانيک شکست"، نهمين همايش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريايی، تهران، 10-8 آذر 1389

68- مهدی رسول زاده، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، مريم نسيم، " بررسی تاثير پديده نفوذ سريع اسپادکن در سکوی خودبالابر هنگام عمليات نصب"، نهمين همايش

بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريايی، تهران، 10-8 آذر 1389

69-Omid Nejadkazem, A.R.M. Gharabaghi, “ Maximum Wave Force and Run-up on the Curtain Wall-Pile Breakwaters”, 9th. International Conference on Coasts,

Ports and Marine Structures, 29th Nov. – 1st Dec. 2010, Tehran, Iran

70- M.Nasim, M.R.Chenaghlou, M. Rasoolzadeh, A.R.M.Gharabaghi, “ Investigation into the Behaviour of Buckling and Post Buckling of the Braces in Jack Case

due to Punch Through of Jack-up”, ”, 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, 29th Nov. – 1st Dec. 2010, Tehran, Iran

71- مجيد پاسبانی خياوی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، "آناليز ديناميکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد – مخزن – فونداسيون" نهمين کنفرانس هيدروليک

ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 20-18 آبان 1389

72- مهدی رسول زاده، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، مريم نسيم، "مطالعه سيستم های بالابری در سکوهای خود بالابر"، دوازدهمين همايش صنايع دريايی و اولين

همايش بررسی وپيشگيری سوانح دريايی، زيباکنار، 29-27 مهر 1389

73-E. Delavari, A.R.M. Gharabaghi, M.R. Chenaghlou, " Predictive Models for Estimation of Breaking Wave Characteristics", The 20th. International Offshore

(Ocean) and Polar Engineering Conference, ISOPE-2010, Beijing, China, June 20-26, pp.800-805

74- M.Pasbani Khiavi, A.R.M.Gharabaghi, K.Abedi, " Dynamic Behaviour of Sediment Deposits in Front of Concrete Gravity Dams"  5th. National Congreaa on Civil Engineering, Mashhad, Iran, 4-6 May 2010, pp.

75- زهرا عمرانی، کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " مدلسازی المان محدود انتشار کمانش ديناميکی در خطوط لوله دريايی تحت فشار خارجی" پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 16-14 ارديبهشت 1389،

76- احسان دلاوری، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، " مطالعه پديده شکست امواج دريا و ارائه ی روابطی جهت پيش بينی مشخصات امواج شکنا"  پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 16-14 ارديبهشت 1389،

77- زهرا عمرانی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی "بررسی سرعت انتشار کمانش ديناميکی در خطوط لوله دريايی" يازدهمين همايش صنايع دريايی، جزيره کيش، 21-19 آبان

1388

78- M.Pasbani, A.R.Mostafa Gharabaghi and K. Abedi, " Dynamic Analysis of Porous Media using Finite Element Method" World Academy of Science, Engineering

and Technology 58 (2009) pp. 183- 187

79- Z. Omrani, A.R. Mostafa Gharabaghi, K. Abedi, "Effect of Diameter to Thickness Ratio and External Pressure on the Velocity of Dynamic Buckle Propagation in

Offshore Pipeline", The 19th. International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference, ISOPE-2009, Osaka, Japan, June 21-26, 2009, pp. 578-583

80- زهرا عمرانی، کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی " سرعت انتشار کمانش ديناميکی در خطوط لوله آب عميق" دومين کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، تهران، 4-3 خرداد 1388

81- سيد رضا حسينی، احمد رضا مصطفی قره باغی، نقد علی چوپانی، " طرح جديد دستگاه اصلاح شده آرکان برای تعيين پارامترهای مکانيک شکست مواد مقاومت بالا تحت مود مرکب" هشتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، شيراز، 23-21 ارديبهشت 1388

82- مريم نسيم ، محمد رضا چناقلو، احمد رضا مصطفی قره باغی ، " مطاله اثر گيرداری خاک بستر روی رفتار ناپايداری سکوهای خود بالابر تحت اثر Punch Through"، هشتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، شيراز، 23-21 ارديبهشت 1388

83- سميه نوری، احمد رضا مصطفی قره باغی، سعيد مظاهری، "مدلسازی المان محدود تصادم کشتی با پايه سکوی نيمه شناور البرز" هشتمين همايش بين المللی مهندسی سواحل،

بنادر و سازه های دريايی،  تهران، آذر 1387

84- سيد رضا حسينی، احمد رضا مصطفی قره باغی، نقد علی چوپانی "ارزيابی و تعيين خصوصيات مکانيک شکست مود مرکب جوش در اتصالات سکوهای ثابت دريايی با آزمايش آرکان" هشتمين همايش بين المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دريايی،  تهران، آذر 1387

85-  مجيد پاسبانی خياوی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی " استفاده از مدل عناصر محدود سيستمهای دو فازی جهت مطالعه رفتار ديناميکی رسوب انباشته شده در جلوی

سازه های دريايی" ، هشتمين همايش بين المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دريايی،  تهران، آذر 1387

86- S.Nouri, A.R. Mostafa Gharabaghi and S. Mazaheri, " Analysis of Ship Collision with a Semi-submersible Platform", The 8th. ISOPE PACOMS-2008, Bangkok,

Thailand, November 10-14, 2008, pp.164-171

87- S.R.Hosseini, A.R.Mostafa Gharabaghi, N.A.Choupani, "Mechanical and Macroscopic Evaluation of Fracture Surface for Butt Weld under Mixed-Mode Condition",

The 2nd International Conference on Technical Inspection and NDT, Tehran, Iran, October 21-22, 2008

88- M. Pasbani-Khiavi, A.R. Mostafa Gharabaghi and K.Abedi, " Dam-Reservoir Interaction Analysis using Finite Element Model", The 14th. World Conference on

Earthquake Engineering, Beijing, China, October 12-17, 2008

89- سميه نوري، احمدرضا مصطفي قره­باغي، سعيد مظاهري، "بررسی رفتار پوسته استوانه ای تقويت شده پايه سکوی نيمه شناور تحت اثر ضربه جانبی"  دهمين همايش صنايع دريايی، آبادان،

آبان 1387

90- مريم نسيم، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، "بررسی اثر گيرداری خاک  بستر روي رفتار ناپايداري پايه هاي سکوهاي خود بالابر در اثر Punch Through" دهمين همايش صنايع دريايی، آبادان، آبان 1387

91- سيد رضا حسينی، احمد رضا مصطفی قره باغی، نقد علی چوپانی، " ارزيابی مکانيکی و ماکروسکوپی سطح شکست جوش لب به لب تحت مود مرکب" دومين کنفرانس بين المللی بازرسی فنی و آزمون غير مخرب (TINDT2008) تهران، آبان 1387

92- S.R. Hosseini, N. Choopani and A.R. Mostafa Gharabaghi, " Geometry Calibration Factors of Modified Arcan Fracture Test for Welded Joint" World Congress on Science, Engineering and Technology (WCSET2008), Prague, Czech, 25-27July 2008

93- S.R. Hosseini, N. Choopani and A.R. Mostafa Gharabaghi, "Experimental Estimation of Mixed-Mode Fracture Properties of Steel Weld" World Congress on Science, Engineering and Technology (WCSET 2008), Prague, Czech, 25-27July 2008

94- M. Pasbani Khiavi, A.R. Mostafa Gharabaghi, K.Abedi, " Effect of Sediment on Dynamic Pressure of Gravity Dams Using an Analytical Solution", 2008 Seismic Engineering Conference, Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, Reggio Calabria, Italy, 8-11 July 2008, pp.558-565

95- A.R.Mostafa Gharabaghi, Z. Omrani, S.R. Hosseini, S. Nouri, " Effect of Wave Loading on the Seismic Behavior of a Typical Fixed Jacket-type Platform", 27th Int. Conf. on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2008, Estoril, Portugal, 15-20 June 2008
96- A. Arablouei, A. Ghalandarzadeh, A.R.Mostafa Gharabaghi, " A Numerical Study of Liquefaction Induced Deformation on Caisson-Type Quay Wall Using a Partially Coupled Solution", 27th Int. Conf. on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2008, Estoril, Portugal, 15-20 June 2008

97- مجيد پاسبانی خياوی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " بررسی تاثير شرط مرزی دوردست بر توزيع فشار هيدروديناميکی ناشی از مولفه قائم زلزله روی سد بتنی وزنی" چهارمين کنگره مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1387

98-O. Nejadkazem, A.R. Mostafa Gharabaghi, "A Survey of  passive wave absorbers", 4th National Congress on Civil Engineering, University of Tehran, 6-8 May 2008

99- سيد رضا حسينی، نقد علی چوپانی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " بررسی عددی تاثير ابعاد ترک بر مقادير شکست جوش لب به لب فولاد مقاومت بالا تحت مود مرکب" شانزدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ISME 2008 ، دانشگاه شهيد باهنرکرمان ارديبهشت 1387

100- رضا طالب پور، کریم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " انتشار خرابی در لوله های تحت فشار يکنواخت هيدروستاتيکی و متوقف کردن آن" اولين کنفرانس لوله و صنايع وابسته، 26-27 تير ماه 1386، تهران، ايران

101-M.Azimirad, A.R.M.Gharabaghi, M.R.Chenaghlou, “Deterministic-Spectral Fatigue Analysis of a Typical Jacket Platform (SPD1) Using Directional Wave Spectrum”, 26th Int. Conf. on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2007, June 10-15, San Diego, California, USA

102- M.Abbasi, A.R.M.Gharabaghi, “Study the Effect of Wave Directionality on Dynamic Nonlinear Behavior of Jack-up Subjected to Wave and Earthquake Loading”, 26th Int. Conf. on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2007, June 10-15, San Diego, California, USA

103- R.Talebpour, K.Abedi, A.R.M.Gharabaghi, “Finite Element Modeling of Collapse Propagation in Offshore Pipelines”. 9th US National Congress on Computational Mechanics, July 23-26, San Francisco, CA, USA

104- مجيد پاسبانی خياوی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، " محاسبه فشار هيدروديناميکی ناشي از اندرکنش سد و مخزن به روش عناصر محدود" سومين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تبريز، تبريز، ارديبهشت 1386

105- مهدی عباسی، احمد رضا مصطفی قره باغی، " بررسی رفتار ديناميکی غير خطی سکوی خود بالابر تحت اثر امواج و زلزله " سومين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تبريز، تبريز، ارديبهشت 1386

106- ميترا عظيمی راد، احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، " محاسبه امواج پايه جهت تحليل خستگی به روش طيفی-متعينه سکوهای ثابت شابلونی در خليج فارس"  سومين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تبريز، تبريز، ارديبهشت 1386

107- سيد رضا حسينی، سميه نوری، احمد رضا مصطفی قره باغی،  " بررسی رفتار ديناميکی غير خطی سکوی ثابت شابلونی (SPD1) تحت تاثير توام بارهای موج و زلزله"  سومين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تبريز، تبريز، ارديبهشت 1386

108- ناصر سليمان بيگی، احمد رضا مصطفي قر ه باغی، " بررسی جريان سيال در اطراف مجموعه شمعهای استوانه ای"، هفتمين کنفرانس بين المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، بهمن 1385

109- A.R.M. Gharabaghi, A. Arabloui, K. Abedi, A. Ghalandarzadeh, The dynamic response of gravity type quay wall during earthquake including soil-sea-structure interaction, 25th. Int. Conf. On Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2006, June 4-9 2006, Hamburg, Germany

110- J. Daraei, A.R.M. Gharabaghi and M.R. Chenaghlou, Investigation into the effect of initial and secondary ship impact on the integrity of a typical jack-up platform, 25th. Int. Conf. On Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2006, June 4-9 2006, Hamburg, Germany

111- Kh. Rostami, A.R.M. Gharabaghi, M.R. Chenaghlou and A. Arabloui, Finite element analysis of residual stresses in TT-welded joint of a fixed jacket platform, 25th. Int. Conf. On Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2006, June 4-9 2006, Hamburg, Germany

112- R. Talebpour, K. Abedi and A.R.M. Gharabaghi, Buckle propagation in pipelines under non-uniform pressure, 25th. Int. Conf. On Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2006, June 4-9 2006, Hamburg, Germany

113- جواد دارايي؛ احمد رضا مصطفي قره‌باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ بررسي رفتار سكوي خود بالابر تحت اثر ضربه كشتي ؛ هفتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ارديبشت 1385

114- جواد دارايي؛ محمد رضا چناقلو؛ احمد رضا مصطفي قره‌باغي؛ بررسي رفتار سكوي خود بالابر صدمه ديده در اثر ضربه كشتي ؛ هفتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ارديبشت 1385

115- علي آقايي؛ احمد رضا مصطفي قره‌باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ معادلات پارامتري ضرايب تمركز تنش (SCF) در اتصالات لوله‌اي چند صفحه‌اي KK تحت بارگذاري محوري تعادلي؛ هفتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ارديبشت 1385

116- مهدي عباسي؛ احمدرضا مصطفي قره‌باغي؛  محمود يزداني؛ بررسي تاثيرات نحوه مدلسازي فونداسيون سكوي خودبالابر بر رفتار ديناميكي آن تحت اثر امواج دريا؛ هفتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ارديبشت 1385

 117- خديجه رستمي؛ احمدرضا مصطفي قره‌باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ ارزيابي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصال از نوع ‏‏TT سكوي ثابت دريايي؛ هفتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ارديبشت 1385

118- رضا طالب پور، کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی, بررسي اثر سيال داخلي روي انتشار خرابي در خطوط لوله دريايي، هفتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ارديبشت 1385

119-  امير عربلويی، احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، عباس قلندرزاده، پاسخ ديناميکی اسکله های وزنی تحت زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش سازه - آب – خاک، هفتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ارديبشت 1385

120- عادل فردوسي؛ محمد رضا چناقلو؛ احمد رضا مصطفي قره باغي؛  بررسي  هيدروليك پايه پلهاي قديمي؛ نخستين همايش ملي استحكام بخشي ساختمانهاي بنايي غير مسلح و بناهاي تاريخي؛  شيراز 1384

121-Etemad A., Mostafa Gharabaghi A.R., Chenaghlou M.R., “Nonlinear dynamic behavior of fixed jacket type offshore platforms subjected to simultaneously acting wave and earthquake loads”,  23rd Int. Conf. On Offshore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2004, 20-23 June, 2004, Vancouver, Canada

122-Dousti M., Mostafa Gharabaghi A.R., Chenaghlou M.R., "Study of nonlinear dynamic behavior of a typical jacket type platform under environmental loading (wave & current) and blast overpressure”, 23rd Int. Conf. On Offshore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2004, 20-23 June, 2004, Vancouver, Canada

123-  ا ميركيا اعتماد؛ احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ تحليل لرزه اي سكوهاي ثابت دريايي از نوع جاكت در برابر اثر توام امواج و زلزله؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛ 24-22 ارديبهشت 1383؛ تهران؛ ايران

124- علي حاج آقايي خياباني؛ كاظم فخاريان؛ احمد رضا مصطفي قره باغي ؛ استفاده از نتايج CPT در تعيين ظرفيت باربري محوري شمعها و مقايسه آن با نتايج شمع كوبي در سكوهاي نفتي در خليج فارس ؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛ 24-22  ارديبهشت 1383؛ تهران؛ ايران

125- فرشاد حسيني؛ احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ بررسي رفتار سكوي ثابت دريايي تحت اثر ضربه كشتي؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛24 – 22 ارديبهشت 1383؛ تهران؛ ايران

126- مهدي دوستي؛ محمد رضا چناقلو؛ احمد رضا مصطفي قره باغي؛ اثر امواج ناشي از انفجار بر رفتار سكوهاي ثابت شابلوني؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛ 24-22 ارديبهشت 1383؛ تهران؛ ايران

127- شاهرخ درخشان؛ احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ پيش بيني مشخصات امواج دريا با روشهاي تجربي در منطقه بوشهر؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛ 24-22 ارديبهشت 1383؛ تهران؛ ايران

128- محمود رضا اكبرپور جنت؛ احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا امامي آزاد؛ تاثير امواج و جريانهاي دريايي بر رفتار خستگي اتصالات لوله اي سكوي ثابت؛ ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران؛  ICCE-6 ؛ 17-15 ارديبهشت 1382؛ اصفهان؛ ايران

129-Akbarpour M.R., Mostafa Gharabaghi A.r., Emami Azad M.R., "Fatigue analysis of tubular joints for offshore jacket platforms under sea waves and currents." 5th. Int. Conf. on Coasts,  Ports, and Marine Structures, ICOPMAS 14-17 Oct. 2002,Ramsar, Iran

130- Mostafa Gharabaghi A.R., "Periodically moving boundary; An extension to model breaking waves in surf and swash zones "5th. Int. Conf. on Coasts,  Ports, and Marine Structures, ICOPMAS 14-17 Oct. 2002,Ramsar, Iran

131- Mostafa Gharabaghi A.R., "Simulation of rip current system using modified Boussinesq equations" Int. Conf. on Hydraulic Structures, 1-2 May 2001, Kerman, Iran

132- Mostafa Gharabaghi A.R., "Numerical modeling of breaking waves' behavior at nearshore zone" 5th. Int. Conf. of Civil Eng., ICCE-5, 8-10 May 2000, Mashhad, Iran

133-  احمد رضا مصطفي قره باغي؛ روش عددي جديد جهت مدل نمودن حركات نوساني خط ساحلي در منطقه يورش موج؛ سومين كنفرانس بين المللي سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي ICOPMAS 98  24-22 آذر 1377؛ تهران؛ ايران

134- احمد رضا مصطفي قره باغي؛ مدل رياضي موج و جريان ساحلي در مناطق زوال و يورش موج؛ سومين كنفرانس بين المللي سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي ICOPMAS 98  24-22 آذر 1377؛ تهران؛ ايران

135- Mostafa Gharabaghi A.R., Watanabe A., "Periodically moving boundary; A new approach to model swash motions", The 3rd Int. Conf. on Hydrodynamics, ICHD 1998, 12-15 Oct. 1998, Seoul, Korea
 

 

Supervized post- graduate thesis (M.Sc.)

 

1- محمود رضا اكبرپور جنت ؛ آناليز خستگي اتصالات لوله اي سكوي ثابت شابلوني تحت اثر امواج و جريانات دريايي؛ اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا امامي آزاد؛ فروردين 1382

2- علي حاج آقايي خياباني؛ رابطه بين نتايج آزمايش  CPTu  و اطلاعات حاصل از كوبش شمع براي شمعهاي لوله اي در بستر خليج فارس؛ اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفي قره باغي؛ كاظم فخاريان؛ تابستان 1382

3- امير كيا اعتماد؛ بررسي رفتار ديناميكي غير خطي سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر توام زلزله و موج ؛ اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ دي ماه 1382

4- شاهرخ درخشان خواجو؛ پيش بيني مشخصه هاي امواج درياي به وسيله روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و روشهاي تجربي( بررسي موردي؛ منطقه بوشهر) ؛ اساتيد راهنما: : احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ دي ماه 1382

5- مهدي دوستي؛ بررسي رفتار ديناميكي غير خطي يك سكوي ثابت شابلوني تحت اثر همزمان اضافه فشار انفجار و بارهاي موج وجريان؛ اساتيد راهنما: : احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو؛ پاييز 1383

6- فرشاد حسيني؛ بررسي اثر ضربه كشتي بر سكوي ثابت شابلوني؛ اساتيد راهنما: : محمد رضا چناقلو؛ احمد رضا مصطفي قره باغي؛ استاد مشاور : محمد رضا بهاري؛ پاييز 1383

7- محمد حسين حبشي زاده؛ تحليل ناپايداري ديناميكي ساختمانهاي صنعتي تحت اثر بارهاي ضربه اي؛ استاد راهنما: كريم عابدي؛ استاد مشاور: احمد رضا مصطفي قره باغي؛ آبان 1380

8- جعفر محمودي مقدم؛ مدل عددي دوبعدي متوسط در عمق جريان و انتقال رسوب در مخازن سد؛ استاد راهنما: حبيب حكيم زاده؛ استاد مشاور: احمد رضا مصطفي قره باغي؛ مهر 1382

9- محمد ابراهيم زاده عطاری، تحليل رفتاری شمع های دريايی خورده شده مرمت يافته با CFRP، اساتيد راهنما: حسن افشين، محمد زمان کبير، اساتيد مشاور: کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، تير 1384

10- رضا طالب پور، بررسی مساله انتشار کمانش در خطوط لوله دريايی با توجه به اثر سيال داخلی، اساتيد راهنما: کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، دی 1384

11- جواد دارائي؛ بررسي اثر ضربه كشتي بر سكوي خود بالابر؛ اساتيد راهنما : احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو ؛ بهمن 1384

12 – مهدي عباسي؛ بررسي لرزه اي سكوي خودبالابر با در نظر گرفتن اندركنش كفشكها spud can و پي ؛ اساتيد راهنما : احمد رضا مصطفي قره باغي؛ استاد مشاور : دكتر يزداني؛ بهمن 1384

13-- علي آقائي؛ معادلات پارامتريك جهت تعيين ضريب تمركز تنش اتصالات KK در سكوهاي ثابت شابلوني تحت بارگذاريهاي محوري، خمش داخل صفحه و خمش خارج از صفحه؛ اساتيد راهنما محمد رضا چناقلو؛ احمد رضا مصطفي قره باغي: بهار 1385

14- امير عربلويي ؛ بررسي رفتار لرزه اي اسكله هاي صندوقه اي quay wall با در نظر گرفتن اندركنش سازه – آب – پي ؛ اساتيد راهنما : احمد رضا مصطفي قره باغي؛ كريم عابدي؛ استاد مشاور : عباس قلندرزاده: مهر 1385

15- خديجه رستمي؛ بررسي خستگي اتصالات TT در سكوهاي ثابت شابلوني با در نظر گرفتن اثرات تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري به روش گسترش ترك؛ اساتيد راهنما: محمد رضا چناقلو؛ احمد رضا مصطفي قره باغي : مهر 1385

16- ميترا عظيمي راد؛ بررسي خستگي اتصالات در سكوهاي ثابت شايلوني به روش طيفي متعينه؛ اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفي قره باغي؛ محمد رضا چناقلو: مهر 1385

17- سميه نوری: بررسی برخورد کشتی به پايه سکوی نيمه شناور در شرايط عملياتی: اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، سعيد مظاهری: خرداد 1387

18- مريم نسيم، بررسی رفتار ناپايداری استاتيکی غيرخطی سکوهای خودبالابر تحت اثر پديده نفوذ سريع اسپادکن در شرايط عمليات پيش بارگذاری، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، مرداد 1387

19- سيد رضا حسينی، ارزيابی و تعيين خصوصيات مکانيک شکست جوش در اتصالات سکوهای دريايی، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، نقد علی چوپانی، مهر 1387

20- زهرا عمرانی، بررسی پديده انتشار کمانش ديناميکی در خطوط لوله دريايی تحت فشار هيدروستاتيک خارجی، اساتيد راهنما: کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، فروردين 1388

21-احسان دلاوری، پديده شکست امواج دريا (ارائه مدلهايی در خصوص پيش بينی مشخصات موج در نقطه شکست، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، بهمن 1388

22-ابراهيم بحرانی زاده، بررسی تاثير خوردگی بر رفتار خستگی اتصال T  سکوهای دريايی، اساتيد راهنما: احمدرضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، تابستان 1389

23- مهدی رسول زاده، مطالعه پديده نفوذ سريع اسپادکن در عمليات نصب سکوی خود بالابر، اساتيد راهنما : احمدرضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، تابستان 1389

24- رامين ولی زاده، بررسی آزمايشگاهی رفتار لوله های روی بستر ثابت تحت ارتعاشات ناشی از تشکيل گردابه بر اثر عبور جريان ماندگار، اساتيد راهنما : احمدرضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی،
تابستان 1389

25- امين غيور، رفتار خستگی سکوی نيمه شناور ايران البرز و سيستم مهاربندی آن، اساتيد راهنما: احمدرضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، تابستان 1389

26- احسان دادخواه خيابانی، مطالعه پارامتری روی اثرات کمانش گيرها در انتشار ديناميکی کمانش در خطوط لوله دريايی، اساتيد راهنما: کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، بهمن 1389

27- امير کاظمی رودسری، بررسی رفتار سکوی ثابت شابلونی SPD1 بر اثر برخورد پرتابه، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، مهر 1390

28- سيد محمد محسنی ارمکی، بررسی رفتار هيدروديناميکی سکوی نيمه شناور اميرکبير در برابر امواج طوفانی دريای خزر، استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، استاد مشاور: محمد رضا چناقلو، تابستان 1390

29- ستاره رضايی الکامی، بررسی لرزه ای سکوهای ثابت شابلونی تحت اثر همزمان موج و زلزله، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، شهريور 1390

30- مجتبی ازوجی، بررسی رفتار هيدروديناميکی سکوی نيمه شناور SPAR خرپايی تحت امواج دريا، استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، استاد مشاور: محمد رضا چناقلو، پاييز 1390

31-محمد جواد امامقلیزاده بابلی، بررسی آزمايشگاهی رفتار خطوط لوله زيردريايی روی بستر فرسايشی، تحت ارتعاشات ناشی از گردابه ها در اثر عبور جريان ماندگار، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، استاد مشاور: محمد حسين صداقی، شهريور 1391

32-سعيد طهمورثی، پايش سلامت سازه سکوی اميرکبير، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، حبيب بدری قوی فکر، دی ماه 1391

33- پويا ترابی، مدل سازی و بررسی اثرات نوسانات ناشی از گردابه فرافکنی رايزر سکوی نيمه شناور اميرکبير، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، دی ماه 1391

34- هادی مهدی زاد نامی، بررسی تاثير مصالح و سيال عامل فشار در طراحی کمانشی خطوط لوله دريايی و کمانش گيرها، اساتيد راهنما: کريم عابدی، احمد رضا مصطفی قره باغی، اسفند 1391

35-  زهرا فراهانی، پيش يابی امواج خليج فارس بر اساس اطلاعات ميدان باد، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، استاد مشاور: محمود رضا اکبرپور جنت، دی 1392

36- فريبرز فائقی، کنترل يکپارچگی سازه ای سکوی نيمه شناور اميرکبير، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، حبيب بدری قويفکر، دی 1392

37- رضا حسينی، مطالعه پارامتريک اندرکنش خطوط لوله دريايی با خاک بستر تحت تاثير کمانش جانبی خط لوله، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، مهرداد امامی تبريزی، دی 1392

38- سید محمود موسوی، بررسی آزمايشگاهی رفتار خطوط لوله دريا بر روی بستر صلب تحت ارتعاشات ناشی از گردابه در اثر موج، اساتید راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد حسين صداقی، استاد مشاور: کريم عابدی، شهريور 1393

39-امين رحیم زاده، تشخيص آسيب در اتصالات سکوهای ثابت شابلونی با استفاده از تبديل موجک، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، بهمن 1396

40- سیاوش سلیمی، بررسی الگوهای فرسايش و رسوب گذاری در بندر زرآباد، ،  استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، مهر 1397

41- برمک ملکی، بررسی تاثير تنش پسماند ناشی از جوشکاری در رفتار خستگی اتصال K شکل در سکوی ثابت شابلونی، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، بهمن 1397

42- پریسا محمدی، برآورد خصوصيات هيدروديناميکی سکوی نيمه شناور اميرکبير با استفاده از داده های ميدانی، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو، بهمن 1397

43- ادیب امینی، بررسی آزمايشگاهی پديده گردابه لرزی دو خط لوله سوار بر هم تحت جريان روی بستر صلب، استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، شهریور 1399

44- فرید رسولی، بررسی آزمايشگاهی پديده گردابه لرزی دو خط لوله مجاور هم تحت  جريان روی بستر صلب، استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، شهریور 1399

45- سولماز ابراهیمی اصل، مدل سازی عددی حرکات موج در منطقه یورش موج با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده، استاد راهنما : احمد رضا مصطفی قره باغی، استاد مشاور: احسان دلاوری، مهر 1399

46- محمد ممدوح، بررسی اثرات انفجار بر روی سکوی نيمه مغروق ایران امیرکبیر، استاد راهنما : احمد رضا مصطفی قره باغی، شهریور 1400

47- علی تائب، استحصال انرژی از امواج دريا، 
استاد راهنما : احمد رضا مصطفی قره باغی، اسفند 1400

48- ياشار اسدالهی، بررسی بهسازی خاک ماسه ای زير لوله های انتقال نفت و گاز، 
اساتید راهنما : مهرداد امامی تبریزی، احمد رضا مصطفی قره باغی، مرداد 1401

 

Supervized post- graduate thesis (Ph.D.)

 

1- مجيد پاسبانی خياوی، بررسی رفتار ديناميکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد- مخزن- رسوب با استفاده از روش عناصر محدود، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، کريم عابدی، دی 1389

2- اميد نژادکاظم، تاثير امواج غير انتشاری در تحليل پراکندگی امواج نامنظم دريا توسط موج شکن های شياردار، استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، آذر 1391

3- عادل فردوسی، بررسی رفتار سدهای بتنی قوسی تحت بارگذاری ديناميکی با در نظرگيری ناپيوستگی ها و شرط مرزی مناسب توده سنگ تکيه گاهی – مطالعه موردی سد کارون 4، اساتيد راهنما:
احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد تقی احمدی، اساتيد مشاور: محمد رضا چناقلو ، مهرداد امامی تبريزی، دی 1392

4- احسان دلاوری، شبيه سازی دو بعدی اثر موج منظم بر موج شکن های شناور مهار شده به روش SPH،  استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، دی 1396

5- عارفه امامی، بهبود پاسخ هيدروريناميکی سکوی نيمه مغروق تحت امواج دريا در شرايط بهره برداری، استاد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، خرداد 1399

6- محمد زرین، توسعه روش تحلیل استاتیکی غیر خطی برای سکوی ثابت شابلونی فراساحل تحت اثر بار زلزله، اساتید راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، مهدی پورشا، بهمن 1399

7- وحید کرمی، تشخیص آسیب در پایه های اسکله شمع و عرشه فولادی، اساتيد راهنما: احمد رضا مصطفی قره باغی، محمد رضا چناقلو ، اسفند 1399

 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir